blue bar

Algemene voorwaarden

Informatie Julius Academy

 1. 1.    Julius Academy is een organisatieonderdeel binnen de divisie Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht met geografisch adres van de bedrijfsvestiging Broederplein 39, 3703 CD Zeist. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de WHW (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek), is statutair gevestigd te Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht, handelsregisternummer 000023527250.
 2. 2.    Voor vragen en informatie over de dienstverlening door Julius Academy kunt u contact opnemen per telefoon of email via +31(0)88 75 692 55, juliusacademy@umcutrecht.nl. Ook kunt u met Julius Academy corresponderen via Broederplein 39, 3703 CD Zeist

Toepasselijkheid en uitleg algemene voorwaarden

 1. 3.    De algemene voorwaarden van Julius Academy zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met u in het kader van de dienstverlening door Julius Academy aan u.
 2. 4.    In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse versie bindend.
 3. 5.    De toepasselijkheid van artikel 6:227b (1) BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. 6.    De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Inhoud van de overeenkomst

 1. 7.    Julius Academy organiseert activiteiten zoals congressen, cursussen en bijeenkomsten en regelt daarvoor de locatie, logistiek en de planning. Julius Academy kan hierbij derde partijen inschakelen. In dat geval is Julius Academy niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van die derde partij(en). Voor de inhoudelijke invulling van deze activiteiten schakelt Julius Academy derde partijen in met kennis en ervaring ten aanzien van het thema van de activiteit. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun bijdrage.
 2. 8.    Julius Academy staat ervoor in dat de activiteit waarvoor u zich hebt ingeschreven beantwoordt aan de overeenkomst; dat wil zeggen dat Julius Academy ervoor instaat dat de activiteit verloopt volgens de aangegeven planning en de inhoud past binnen het aangegeven thema.
 3. 9.    De activiteit vindt plaats in de taal zoals vermeld in de productomschrijving.

Totstandkoming, archivering, laten en duur van de overeenkomst

 1. 10.    U kunt zich inschrijven voor een activiteit van Julius Academy via de webshop van Julius Academy. Indien dit is aangegeven op de website van Julius Academy of in een informatiefolder van een bepaalde activiteit, kunt u tevens een ingevuld inschrijfformulier per post aan Julius Academy sturen.
 2. 11.    Naar keuze kunt u, afhankelijk van de taal van de activiteit, gebruikmaken van een Nederlandstalig of een Engelstalig inschrijfformulier.
 3. 12.    Nadat Julius Academy uw inschrijving heeft ontvangen (elektronisch of per post), ontvangt u van Julius Academy een schriftelijke bevestiging. Onder schriftelijk is begrepen per email.
 4. 13.    Uw inschrijving is definitief nadat Julius Academy uw betaling heeft ontvangen.
 5. 14.    Julius Academy bewaart de bevestiging van uw inschrijving tot het moment dat de activiteit waarvoor u zich hebt ingeschreven is afgelopen en Julius Academy uw volledige betaling heeft ontvangen. U kunt om een kopie van uw bevestiging verzoeken.
 6. 15.    De overeenkomst eindigt na afloop van de activiteit waarvoor u zich hebt ingeschreven of na ontvangst van uw betaling, mocht dat later zijn.

Betaling

 1. 16.    U kunt voorafgaand aan uw inschrijving betalen via ideal en creditcard. In uitzonderlijke gevallen kunt u een factuur ontvangen van Julius Academy. Dit gaat echter niet via de webshop, maar via rechtstreeks contact met Julius Academy.
 2. 17.    Als u een factuur ontvangt, dient u de factuur te betalen binnen een betalingstermijn van 30 dagen of binnen de termijn zoals die is vermeld in de factuur als daarop een afwijkende termijn staat vermeld.

Annulering

 1. 18.    U mag uw inschrijving tot 30 dagen vóór aanvang schriftelijk (waaronder begrepen per email) annuleren. U bent in dat geval enkel de administratiekosten van EUR 25,- verschuldigd. Julius Academy zal het restantbedrag van het inschrijfgeld, voor zover al betaald, retourneren. Na deze termijn bent u het gehele inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.
 2. 19.    Julius Academy mag een activiteit annuleren in geval van overmacht. Daarnaast mag Julius Academy een nationale activiteit tot twee weken vóór aanvang annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn. Voor een internationale activiteit geldt dat de Julius Academy de activiteit tot vier weken vóór aanvang mag annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Julius Academy zal u het inschrijfgeld, voor zover al betaald, retourneren.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

 1. 20.    Julius Academy is niet aansprakelijk voor de door u al gemaakte reis- en verblijfkosten als een activiteit door u of door Julius Academy wordt geannuleerd. U wordt aangeraden hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. 21.    Julius Academy is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen of voor door u gemaakte zorgkosten. U wordt aangeraden om zelf een zorg- en reisverzekering af te sluiten.
 3. 22.    Julius Academy heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De meest recente gegevens kunt u opvragen bij Julius Academy.
 4. 23.    De totale aansprakelijkheid van Julius Academy voor een specifieke aanspraak is beperkt tot het bedrag dat uitbetaald wordt op basis van de aansprakelijkheidsverzekering voor die aanspraak, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Julius Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade (waaronder winstderving, verlies van omzet, gemiste besparingen en verlies aan goodwill) en voor aanspraken in de Verenigde Staten en Canada.
 5. 24.    U stemt er onherroepelijk mee in dat Julius Academy derden heeft ingeschakeld en kan inschakelen voor eigen of voor uw rekening en op eigen naam of op uw naam om producten en diensten te leveren onder de voorwaarden van die derde. Als u Julius Academy aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten van een derde, mag Julius Academy (naar eigen keuze) tegen u: (i) haar eigen verweermiddelen inroepen en/of (ii) de verweermiddelen inroepen die de betrokken derde inroept of zou kunnen inroepen tegen Julius Academy of u.
 6. 25.    Elektronische communicatie is niet veilig en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd worden geleid, bijvoorbeeld door virussen en spam filters. Julius Academy is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een dergelijke omstandigheid.
 7. 26.    Uw schadevergoedingsvorderingen verjaren twee maanden nadat u bekend bent geworden met de betreffende schade en Julius Academy als aansprakelijke persoon, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht.

Klachten

 1. 27.    In geval van klachten over de dienstverlening van Julius Academy kunt u zicht richten tot Julius Academy, Broederplein 39, 3703CD Zeist, juliusacademy@umcutrecht.nl, +31(0)8875 692 55.
 2. 28.    Op eventuele klachten zo Julius Academy snel mogelijk reageren en alles in het werk stellen om een bevredigende oplossing te vinden.
 3.  

Julius Academy, 1 september 2016.